چهار محال وبختیاری

باسمه تعالي

« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

مشخصات كلي:

نام مدرسه:            منطقه:                استان چهار محال و بختياري             پايه چهارم

نام درس: رياضي                 موضوع درس: رسم نيمساز          شماره درس:                                 مدت جلسه: 50 دقيقه

تعداد دانش آموزان:   نفر                تعداد گروه ها:                  نام معلم:                                      تاريخ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويژگي هاي عمومي فراگيران:

سن: 10 الي 11 ساله                 توانايي هاي ذهني، هوشي: در حد نسبتاً خوب                     وضعيت جسمي: سالم

ويژگي اخلاقي: فعال و پر جنب و جوش وعلاقمند به كارهاي گروهي                                    وضعيت مالي: جزئ قشر متوسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسانه ها وامكانات آموزشي مدرسه:

وسايل آزمايشگاهي علوم و رياضي در حد مورد نياز در مدرسه موجود است. تلويزيون و ويدئو، دستگاه فتوكپي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش دانسته ها (رفتار ورودي)

دانش آموزان با زاويه وانواع آن ومعرفي نيسماز زاويه آشنا هستند. انواع زاويه را رسم و نام آنها را مي دانند مقايسه زوايه ها را با هم مي توانند انجام دهند. به وسيله‌ي كاغذ نيمساز زاويه را نشان مي دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهداف كلي:

1- آشنايي با چگونگي رسم نيمساز

2- چگونه نيمساز زاويه را رسم كنيم؟

اهداف‌جزئي

اهداف رفتاري

حيطه ها

آشنايي‌با‌كاربردهاي نيمساز زاويه

دانش آموزان بتواند سه مورد از زوايه و معرفي نيمساز زاويه رادر كلاس بيان كند.

شناختي

( دانش)

آشنايي با پرگار

دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضيح مختصري بدهد.

شناختي

( درك وفهم)

آشنايي با وسايل كمك‌آموزشي‌رياضي

دانش آموزان نسبت به مطالعه پيرامون ساخت پرگار و رسم زاويه علاقه نشان دهد.( ساخت پرگار بوسيله‌ي نخ وگچ)

عاطفي

آشنايي با برخي وسايل كمك آموزشي رياضي

دانش آموزان بتواند در مورد نقش وسايل كمك آموزشي رياضي در يادگيري وسايلي بسازد يا مقاله‌اي بنويسد.

تركيب

آشنايي با چگونگي كار با پرگار

دانش آموز بتواند با كمك معلم از پرگار استفاده كند.

رواني حركتي

رسانه ها ومواد آموزشي:

 الف- رسانه هايي كه در كلاس وجود دارد. تابلو، گچ

ب- رسانه هايي كه معلم بايد با خود به كلاس ببرد پرگار، خط كش، نخ، قيچي، چند برگ كاغذ

ج- رسانه هايي كه دانش آموز بايد با خود به كلاس بياورد. كتاب و لوازم التحرير، پرگار، خط كش.

خلاصه محتواي درس:

دانش‌آموزان با وسايل كمك آموزشي رياضي براي رسم نيمساز آشنا مي شوند و‌از كاربردهاي گوناگون پرگار‌در‌درس رياضي را‌مي‌آموزند.

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

وارد كلاس مي شويم با بچه ها سلام واحوالپرسي مي كنيم واگر دانش آموزي روز قبل غايب بوده علت غيبت او را جويا مي شويم و به وضعيت جسمي وروحي رواني دانش‌آموزان توجه مي كنيم نام خداوند را روي تابلو مي نويسيم تاريخ را در سمت چپ تابلو مي نويسيم.

بچه ها بلند مي شوند صلوات مي فرستند جواب سلام معلم را مي دهند.

2 دقيقه

گروه بندي

تعدادي كارت تهيه مي كنيم روي چهار عدد آنها كلمه‌ي پرگار و روي سه عدد كلمه‌ي خط كش را مي نويسيم دانش اموزان را به دو گروه تقسيم مي كنيم.

دانش آموزان كارتهاي را برداشته هر كدام در گروه خودشان قرار مي گيرند.

2دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

گروه يك: در مورد پرگار چه مي دانيد؟

گروه دو: به نظر شما از خط كش چه استفاده هايي مي شود؟

دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي دهند.

3دقيقه

جلب توجه و ايجاد انگيزه:

وسايلي را كه تهيه كرده‌ايم روي ميز كلاس مي گذاريم.

دانش آموزان به وسايل توجه مي كنند.

1 دقيقه

مطلع نمودن دانش آموزان از اهداف آموزشي:

در س امروز در مورد رسم نيمساز زاويه‌ بوسيله پرگار و خط كش است كه در تمام كتابها رياضي از آن ها استفاده مي شود. در اين جلسه ما مي خواهيم بيشتر با آن وسايل كه نام آن پرگار وخط كش است آشنا شويم. ( همچنين نخ وگچ)

دانش آموزان به دقت به صحبت‌هاي معلم گوش مي دهند.

2 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

طراحي اجرا:

از دانش اموزان مي خواهيم كه هر كدام با دقت يك زاويه‌روي برگه‌اي كه در اختيارشان قرار داده ايم بكشند و نيم ساز آن را بوسيله‌ي تا كردن كاغذ  نشان دهند. مرتب بين بچه ها حركت مي كنيم كه همه با دقت مشغول كار كردن باشند بعد كه وقت تمام شد خوب بچه ها حالا برگه را كنار بگذاريد روي تابلو كلاس يك زاويه رسم مي كنيم و آن را ( د م ر) نامگذاري مي كنيم به وسيله پرگار و به مركز(م) قسمتي از يك دايره را رسم مي كنيم تا در ضلع زوايه را در دو نقطه (ل) و (ه) قطع كند. حالا بدون تغيير دهانه‌ي پرگار، نقطه‌ي(ل) را مركز قرار داده و قسمتي از دايره را كه داخل زوايه قرار مي گيرد رسم مي كنيم همين كار را براي نقطه‌ي (ه) تكرار مي كنيم نقطه‌ي تقاطع اي دو قسمت از دايره ها را (ن) مي ناميم بعد بوسيله خط كش نيم خط(م ن) را رسم مي كنيم بعد به كمك تا كردن كاغذ دو زاويه (ر م ن)وزاويه (دم ن ) را با هم مقايسه مي كنيم.  ملاحظه مي كنيد كه اين دو زاويه با هم مساوي هستند پس نيم خط (م ن) نيمساز زاويه است. بعد سؤالاتي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه هر كس خودش به تنهايي و با دقت به سؤالها پاسخ دهد. مواظب هستيم كه هر كس به تنهايي پاسخ سؤال را بنويسد.        (سؤالات در برگه جداگانه طراحي شده ‌و ‌پيوست ‌مي‌باشد). 

دانش آموزان با دقت نيمساز را تا مي‌زنند و برگه را كنار مي گذارند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي‌دهند.

30 دقيقه

بعد از 5 دقيقه وقت تمام شد برگه هايتان را بر گردانيد. شروع مي كنيم به هر گروه يك برگه از همان سؤالات قبلي مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه در گروه با هم مشورت كرده و به سؤالات پاسخ دهند. وقت كه تمام شد خوب بچه ها حالا برگه هاي خودتان را جلوتان بگذاريد من پاسخ هاي صحيح را  مي خوانم هر سؤال 4 نمره دارد هر كس برگه خودش را تصحيح كرده نمره آن را بالاي برگه بنويسد.

دانش آموزان برگه هايشان را بر مي‌گردانند. دانش آموزان پيرامون پاسخ سؤالات با يكديگر مشورت مي‌كنند دانش آموزان برگه هاي خود را تصحيح كرده نمره گذاري مي‌كنند.

2دقيقه

خوب بچه ها حالا برگه گروه را برداريد وآن را تصحيح كنيد. مرتباً بين گروه ها حركت مي كنيم.                            اين جدول را روي تابلو مي كشيم.

نام گروه

بالاترين‌نمره‌گروه

پايين ترين نمره گروه

معدل

نمره گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول را كامل مي كنيم.

گروه برگه را تصحيح كرده ونمره گذاري مي كند.

 

 

هر گروه نمره‌ را مي خواند وبه معلم كمك مي كند تا جدول كامل شود.

3دقيقه

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

به تفسير جدول مي پردازيم يعني اگر نمره معدل گروه از نمره گروه بيشتر بود نتيجه مي گيريم كه بچه ها دركار گروهي موفق نبوده اند و بيشتر بايد دقت كنند اگر نمره گروه از معدل بيشتر است آن گروه را تشويق مي كنيم كه آفرين شما در كار گروهي موفق بوده ايد و توانسته‌ايد با همكاري هم پاسخ هاي صحيح بيشتري را علامت بزنيد. حالا خودمان يك بار درس را براي بچه ها توضيح مي دهيم.

دانش آموزان با دقت گوش مي‌كنند.

 

 

 

دانش آموزان به درس توجه مي‌كنند.

2 دقيقه

ارزشيابي تكويني:

بچه ها در گروه پيرامون تمرين ها با يكديگر مشورت مي كنند. وهر گروه يك سؤال در مورد درس جديد بنويسد.

دانش‌آموزان به تمرين ها پاسخ مي‌دهند.

2دقيقه

وقت كه تمام شد تمرين ها را از گروه ها مي پرسيم. گروه پرگار، شما تمرين يك را انجام بدهيد اگر درست بود تاييد مي كنيم گروه خط كش، شما تمرين دو را رانجام بدهيد. بعد از هر گروه مي خواهيم كه تمرين 3 را خوشان انجام دهند.

دانش آموزان به تمرين ها پاسخ مي دهند.

3دقيقه

جمع بندي مطالب و رفع اشكال:

خلاصه‌اي از درس را براي دانش آموزان بيان كرده و اگر متوجه شديم، جايي از درس براي دانش آموزان نامفهوم بوده در مورد آن توضيح مي دهيم.

دانش آموزان توجه مي كنند.

1 دقيقه

تعيين تكليف:

بچه ها هر كدام از شما به غير از تمرين هايي كه در مورد نيمساز آمده است يك زوايه ديگر رسم كنيد و نيمساز آن به وسيله‌ي پرگار و خط كش رسم كنيد و براي جلسه‌ي آينده به كلاس بياوريد.

دانش آموزان تكليف را يادداشت مي‌كنند.

2 دقيقه

 

 

 

 

رديف

سؤالات مربوط به درس رياضي( رسم نيمساز زوايه)

بارم

1

نيمساز زاويه:

الف) يك پاره خط است.                                                                        ب ) يك نيم خط است.

ج) يك خط است.                                                                               د) يك نقطه است.

 

2

به كمك پرگار نشان دهيد در كداميك از زوايه ها ي زير (م ن) نيمساززاويه است؟

                             م                                ن                                                 م

                                                                                                                                              ن

 


                          م                                      ن                                              م                           ن

 

 

 

3

با قدري نخ وگچ چگونه مي توان نيمساز زاويه اي را روي تابلو  رسم كنيم.

 

 

4

توضيح دهيد چگونه باتاكردن كاغذمي توان نيم ساز زاويه رانشان داد.

 

5

اگر فقط يك صفحه كاغذ و يك مداد داشته باشيم چگونه مي توانيم نيمساز زاويه‌اي را كه روي كاغذرسم كنيم ؟

 

نمونه چك ليست

نام ونام خانوادگي :                          درس:                               پايه:                                     تاريخ:

رديف

فهرست انتظارت

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

1

در گروه به طور مؤثر فعاليت دارد.

 

 

 

 

2

در يادگيري از هم كلاسي و به هم كلاسي احساس مسئوليت مي كند.

 

 

 

 

3

قوانين كار گروهي را رعايت مي كند.

 

 

 

 

4

نسبت به ياديگري در كلاس اشتياق نشان مي دهد.

 

 

 

 

5

در پاسخ گويي به سؤالات با گروه همكاري مي كند.

 

 

 

 

6

در تهيه‌ي ارائه گزارش به گروه همكاري مي كند.

 

 

 

 

7

قوانين و مقررات كلاسي را رعايت مي كند.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ساعت 14:19  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |